Portal Prawo i Medycyna

Udostępnienie dokumentacji medycznej przez placówkę medyczną

Czas czytania: 2 minut

 

W ostatnim czasie wiele słyszymy w mediach, że pacjenci mają bardzo duże problemy z uzyskaniem dokumentacji medycznej od placówki, która udzielała im pomocy. Często są to problemy prawne, jak w przypadku wypadku samochodowego, na którego skutek po poszkodowany doznał ciężkiego urazu ciała lub rozstroju zdrowia (patrz art. 444 §1 K.C.), a w następstwie poszkodowany dochodzi odszkodowania z OC sprawcy szkody.

 

Leczenie poszkodowanego

W przypadku podjęcia leczenia przez poszkodowanego, jego dokumentacja medyczna jest niezbędna w celu przedstawienia. Zdarza się, że poszkodowany-pacjent na wskutek powstałych obrażeń i długotrwałej rehabilitacji nie jest w stanie samodzielnie pozyskać dokumentacji medycznej z placówki.
Procedurę udostępniania dokumentacji medycznej regulują przepisy Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417).

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. Ustawy pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. W związku z tym zapisem pacjent musi złożyć wniosek do podmiotu zarządzającego zakładem opieki zdrowotnej dołączając dokumenty, które potwierdzają jego uprawnienia do przeglądania dokumentacji medycznej zarówno w swoim, jak i czyimś imieniu.

 

Dokumentacja zostanie udostępniona na podstawie

Dokumentacja zostanie udostępniona na podstawie pozytywnej decyzji osoby zarządzającej zakładem lub osoby przez nią upoważnionej. Dokumentacja medyczna może być udostępniona bezpośrednio do wglądu w placówce udzielającej świadczenia zdrowotnego, w kilku formach (wyciągi, odpisy, kopie akt, a także poprzez wydanie oryginału dokumentów za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem ich zwrotu po wykorzystaniu).
Prawo dostępu do dokumentacji medycznej ma zawsze pacjent, osoba będąca jego przedstawicielem ustawowym oraz osoba upoważniona przez pacjenta. (Art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta -Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417). W razie śmierci pacjenta dostęp do dokumentacji ma wyłącznie osoba upoważniona przez pacjenta za jego życia (małżonek, dzieci), o czym mówi art. 26 ust. 2 ww Ustawy.

Ponadto należy pamiętać, że poza wymienionymi najbliższymi osobami chorego, dostępna mocy aktów prawnych-mają podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru lub organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem, a także szkołom wyższym lub instytutowi badawczemu (art. 26 ust.3 i ust.4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta -Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417).

W większości przypadków za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobrać opłatę, a zakład opieki zdrowotnej musi wystawić pokwitowanie, na co wskazuje art. 28 ust.1 ww. ustawy.
Należy również zwrócić uwagę, że placówki zdrowotne są administratorami danych osobowych pacjentów i muszą przestrzegać zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku wystąpienia problemów z wydaniem dokumentacji medycznej można skorzystać z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta.
Drodzy pacjenci, aby w przyszłości uniknąć problemów z otrzymaniem dokumentacji medycznej, należy przede wszystkim złożyć pełnomocnictwo do kartoteki pacjenta, która pozwoli najbliższym na wgląd w dokumentację za życia, jak i po śmierci chorego.

 

Podstawa prawna:

* Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)
* Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417)
* Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883)
Autor: Rafał Głuszcz
doradca prawny

 

Treści z naszego portalu są jedynie wskazówkami dla czytelników i mają za zadanie polepszenie kontaktu na linii pacjent-lekarz, lekarz-pacjent. Nie są to treści edukacyjne. Administratorzy portalu nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach. Wszelkie treści umieszczane na niniejszej stronie internetowej chronione są prawem autorskim.

Related posts

Incydent medyczny – obowiązki lekarza w świetle przepisów ustawy o wyrobach medycznych

Adwokat Mateusz Sieniewicz

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej

Adwokat Mateusz Sieniewicz

Świadoma zgoda na zabieg medyczny

Redaktor Naczelna Anna Jaskiewicz

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Akceptuję Czytaj więcej

error: Treść jest chroniona prawem autorskim!